สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ก.ย.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ หรือทำบุญเดือนสิบ ยิ่งใหญ่สมกับประเพณีคู่บ้านคู่เมืองชาวใต้
 
     

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๒ สถาบันทักษิณคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับวัดแหลมพ้อ (ดร.พระครูวาทีธรรมวิภัช) และสถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงานเครือข่าย ชุมชน ฯลฯ ร่วมจัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ โดยมี นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  <>กิจกรรมเด่นคือ การแห่หมฺรับข้ามทะเลสาบสงขลา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่มีเพียงหนึ่งเดียวในภาคใต้  ขบวนแห่หมรับข้ามทะเลสาบสงขลา มีความสวยงามและทรงคุณค่า ทั้งนี้ได้มีการจัดหมฺรับ ซึ่งประกอบไปด้วยขนมสำหรับใช้ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ทั้งขนมพอง ลา ขนมต้ม ขนมบ้า ขนมดีซัม มาประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ทั้งขนาดใหญ่ที่วางอยู่บนขบวนรถ และขนาดเล็กที่มีผู้ถือ ซึ่งผู้ร่วมในขบวนแห่หมฺรับแต่งกายด้วยชุดสวยงาม ส่วนใหญ่ประดับตกแต่ง ให้เป็นภาพสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา โดยริ้วขบวนนั้นยาวมากกว่า ๑ กิโลเมตร เดินข้ามสะพานติณสูลานนท์ ซึ่งถือเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เดินทางมายังวัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง สงขลา เพื่อร่วมพิธีเปิดกิจกรรม และร่วมในพิธีสงฆ์ประกอบการทำบุญอุทิศกุศลไปยังบรรพชนผู้ล่วงลับ

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์  รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา กล่าวว่า โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้  ถือเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการวิจัยวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ และคาบสมุทรมลายู ระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยมี ดร. พระครูวาทีธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดแหลมพ้อ ร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่สืบสานประเพณีอันดีงามของชาวใต้ สร้างจิตสำนึกรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในชุมชน รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณค่าของประเพณีและศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคใต้ สำหรับกิจกรรมในประเพณีทำบุญเดือนสิบ เป็นประเพณีสำคัญที่ชาวใต้ ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบันเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อแม่ปู่ย่าตายาย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเป็นสำคัญ การทำบุญเดือนสิบเป็นการแสดงให้เห็นวัฒนธรรมทางด้านจิตใจ ของผู้ปฏิบัติที่มีต่อบรรพบุรุษอันเป็นค่านิยมที่สำคัญยิ่งของชาวใต้   ทั้งนี้สถาบันทักษิณคดีศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานทางวัฒนธรรม ที่มีบทบาทหน้าที่หลักในด้านการส่งเสริมและเผยแพร่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีทำบุญเดือนสิบ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีทำบุญเดือนสิบซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และคาดว่าในปีต่อไปจะจัดได้อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติของเมืองสงขลาต่อไป ซึ่งจะเป็นหนึ่งในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา