สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ก.พ.63 ถึงวันที่ 29 ก.พ.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บุคลากรสถาบันทักษิณเข้ารับฟังการถ่ายทอดนโยบายการบริหารและแนวทางการพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา
 
     

         

           เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อรับฟังการถ่ายทอดนโยบายการบริหารและแนวทางการพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา เกาะยอ สงขลา    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และนายเชิดชัย  อ๋องสกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา นำเสนอแนวทางการกำหนด OKR ระดับมหาวิทยาลัย O4  ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการพัฒนานวัตกรรมสังคม บนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมกันนี้ได้เสนอทิศทางการพัฒนาเพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยมีบุคลากรสถาบันฯ ร่วมแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นอันนำไปสู่ข้อสรุปที่สามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผน OKR  ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป