สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 เม.ย.64 ถึงวันที่ 9 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสืบสานประเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าเพณีวันว่าง : ขึ้นแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา ปี ๒๕๖๔
 
     


       วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสืบสานประเพณีวันว่าง : ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา ปี ๒๕๖๔ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในช่วงวันเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีนายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา และ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ  ให้การต้อนรับแขกผู้เกียรติ
        กิจกรรมในครั้งนี้ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้อัญเชิญรูปเหมือนองค์สามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา สมเด็จเจ้าพะโคะ สมเด็จเจ้าเกาะยอ และสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ มาประดิษฐ์ฐานไว้บนเบญจาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้สรงน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการอนุรักษ์ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ประเพณีอันดีงามของชาวใต้ สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักรู้ในคุณค่าของประเพณีสงกรานต์  โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ การรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ และการแสดงรำมโนราห์บูชาสามสมเด็จเจ้าฯ โดยคณะ ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นอกจากนั้น ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องประเพณีวันว่างของชาวไทยภาคใต้ การสาธิตทำขนมพื้นบ้านฯลฯ  โดยทางสถาบันยังคงเปิดให้มีการรดน้ำขอพรจากสามสมเด็จเจ้าฯ ได้ทุกวันจนถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔