สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติ
ผู้ก่อตั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษา
ดาวน์โหลด QR Code สถาบันฯ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
รางวัลเชิดชูเกียรติ
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหารสถาบันทักษิณคดีศึกษา
บุคลากรสถาบันทักษิณคดีศึกษา
วิดิทัศน์แนะนำสถาบันทักษิณคดีศึกษา
 
รางวัลเชิดชูเกียรติ กลับหน้าหลัก

       

รางวัลดีเด่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

       พ.ศ.2543 สถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและโบราณสถาน
จากการจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Award) ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

Thailand Tourism Award.

       Thailand Tourism Award 2000 in the category of Culture and Archaeology Travel Place.

รางวัลหน่วยงานดีเด่นแห่งชาติ

       พ.ศ.
2548  ได้รับรางวัล หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์
ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

Excellent National Organization Award.

       Excellent National Organization Award of 2005 for the Dissemination of Thailand National Pride.

รางวัลดีเด่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
       
       พ.ศ.
2553 ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้”  จากการจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย (
Thailand Tourism Award) ครั้งที่ จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งของหน่วยงาน
ที่ได้ทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้

Thailand Tourism Award. 

       Thailand Tourism Award 2010 in the category of Recreational Attraction.