สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติ
ผู้ก่อตั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษา
ดาวน์โหลด QR Code สถาบันฯ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
รางวัลเชิดชูเกียรติ
ผู้บริหารสถาบันทักษิณคดีศึกษา
วิดิทัศน์แนะนำสถาบันทักษิณคดีศึกษา
 
ผู้บริหารสถาบันทักษิณคดีศึกษา กลับหน้าหลัก

 

รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์ 
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

นายเชิดชัย อ๋องสกุล
ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา

นางสาวนฤมล ผลบุญ
หัวหน้าสำนักงาน
สถาบันทักษิณคดีศึกษา

นางสาวนฤมล ผลบุญ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

นายธีระ จันทิปะ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสรมเผยแพร่และพัฒนา

นางสาวอินสชา ด้วงเหมือน
หัวหน้ากลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา

นางพนัดดา เทพญา
หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารสนเทศ

-
หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิชาการและวิจัย