สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติ
ผู้ก่อตั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษา
ดาวน์โหลด QR Code สถาบันฯ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
รางวัลเชิดชูเกียรติ
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหารสถาบันทักษิณคดีศึกษา
บุคลากรสถาบันทักษิณคดีศึกษา
วิดิทัศน์แนะนำสถาบันทักษิณคดีศึกษา
 
บุคลากรสถาบันทักษิณคดีศึกษา กลับหน้าหลัก

:: กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

 

 

นางสาวนฤมล ผลบุญ

 

นางเสาวณีย์ รักญาติ

 

นางสาวเกตุลดา โชติการ

 

นางสุกฤตา คชกาญจน์

 

นางนงลักษณ์ จักรมานนท์

 

นางสมพร ศรีสุวรรณ

 

นางสาวนงรภัส มณีรัตน์

 

นางสุดา อนันตพันธ์

 

นางสาวสุไรดา เล๊าะเหม

 

นายชัยนพกฤตฎ์ จันทป์เกลี้ยง

 

นายธรรมปพน ธรรมเดช

 

นายทวีศักดิ์ ทองคำ

 

นายจิตติพร สุวรรณฤทธิ์

 

นายประทาน แก้วบุบโผ

 

   

 

:: กลุ่มภารกิจวิชาการและวิจัย

นายเชิดชัย อ๋องสกุล

 

นายบุญเลิศ จันทระ

 

นายวิทยา บุษบงค์

 

นางสาวสิริพร รอดเกลี้ยง

 

นายอุดม ซุ้นสุวรรณ

 

นายอนุสรณ์ กะณะศิริ

 

นายรัชการ   วิชชุรังศรี

 

นายอรุณ ปานงาม

 

นายสุรศักดิ์ สีเพชร

 

 

 

:: กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา

นายภิญโญ  รัตนพงศ์

 

นายชรินทร์ พิรุณ

 

นางสาวอินสชา ด้วงเหมือน

 

นางสาวกานดารัตน์ วงศ์สุวรรณ

 

นายสมพงษ์ คงทอง

 

นางกัญญา ทองด้วง

 

นางอรพิน สุขเกษม

 

นางรุ่งนภา เดชอรัญ