สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล/เอกสารเผยแพร่
ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อมูลการบริหารจัดการ
แนวปฏิบัติ
สถิติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
แบบฟอร์ม
แบบประเมินความพึงพอใจ
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563
ข้อมูลประเมิน ITA-2563
ระบบนำชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
 
ข้อมูลประเมิน ITA-2563 กลับหน้าหลัก

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

 

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด /URL
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน

รายละเอียด โครงสร้างองค์กร

รายละเอียด โครงสร้างการบริหาร

O2 ข้อมูลผู้บริหาร รายละเอียด
O3 อำนาจหน้าที่ รายละเอียด
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน รายละเอียด
O5 ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียด
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
O8 Q&A รายละเอียด
O9 Social Network รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี  
O11 รายงานการกำกับติดตาม  การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน รายละเอียด
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายละเอียด
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รายละเอียด
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  รายละเอียด
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายละเอียดสถิติผู้เยี่ยมชม ประจำปี 2563

รายละเอียดสถิติผู้เยี่ยมชม ประจำปี 2564

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายละเอียด
O17 E–Service

รายละเอียด

- บริการห้องพัก

- บริการห้องประชุม

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายละเอียด
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน รายละเอียด
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  รายละเอียด
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

รายละเอียด

บันทึกรายงานการประชุมบุคลากรเพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์

 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รายละเอียด
 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายละเอียด

- บุคลากรเข้าร่วมอบรม 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2561

 

ศูนย์รับข้อร้องเรียน/ทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายละเอียด

บุคลากรเข้าร่วมอบรม 

ได้กำหนดช่องทางแจ้งเรื่องร้อยเรียนการทุจริต ตาม ข้อ 5 ดังนี้

1. ยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์รับข้อร้องเรียน

2. ส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ ไปยังศูนย์รับข้อร้องเรียน

3. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์หน้าหน้าของมหาวิทยาลัย

4. ส่งข้อร้องเรียนผ่าน e-mail

5. ส่งข้อร้องเรียนผ่านแอฟิเคชั่นไลน์

ศูนย์รับข้อร้องเรียน/ทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ