สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้
ข้อมูลเอกสารท้องถิ่นภาคใต้
ข้อมูลวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้
ข้อมูลเสียง วรรณกรรมมุขปาฐะ
สารคดีศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้
ข้อมูลภาพนิ่งและภาพยนตร์
สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรม
ผ้าทอเกาะยอ : กลุ่มทอผ้าร่มไทร
ผ้าทอเกาะยอ
การเล่นของเด็กปักษ์ใต้
ภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เพลงกล่อมเด็กภาคใต้
คลื่นเสียงมหาชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 
สารคดีศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ กลับหน้าหลัก - หมวดธรรมชาติ ชีวิต และ สิ่งแวดล้อม

 - หมวดศาสนา และความเชื่อ

 - หมวดกฏหมาย จารีต และประเพณี

 - หมวดภาษา และวรรณกรรม

 - หมวดเศรษฐกิจ และวิทยาการ

 - หมวดการละเล่นและนันทนาการ

 - หมวดศิลปกรรม

หมวดสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้

-  หมวดโบราณคดี ประวัติศาสตร์  และการเมืองการปกครอง