สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ห้องประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ภาคใต้
ห้องลูกปัดและเครื่องประดับ
ห้องมีดและศาสตราวุธ
ห้องอาชีพ
ห้องเครื่องมือจับสัตว์
ห้องเครื่องปั้นดินเผา
ห้องผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้
ห้องวัฒนธรรมมะพร้าว
ห้องศิลปหัตถกรรม
ห้องการจัดการศึกษา
ห้องนันทนาการ
ห้องวัฒนธรรมเครื่องประทีป
ห้องวัฒนธรรมเครื่องแก้ว
 
ห้องมีดและศาสตราวุธ กลับหน้าหลัก

ห้องมีดและศาสราวุธ

Knives and Weaponry Room

จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ทำขึ้นจากวัสดุธรรมชาติโดยเฉพาะประเภทหิน ซึ่งถูกนำมาดัดแปลงทำเป็นเครื่องมือในการสับ ตัด และเครื่องดนตรี ที่สำคัญได้แก่ ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด ขวานหินยาว เป็นต้น และเมื่อมนุษย์รู้จักนำโลหะโดยเฉพาะทองแดงและเหล็ก มาใช้ทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งมีขั้นตอนในการผลิตที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น ใบหอก หัวธนู เป็นต้น

Displaying tools of prehistoric period that were made from natural materials especially stones what were used and adapted in the form of chopping and cutting tools as well as music instrument. Major tools were cracked-stone axe, polished-stone axe, long-stone axe, etc. Later after human made use of metal especially copper and steel to be tools with more complex process such as spear blade and arrow blade.


พื้นที่ส่วนนี้เป็นส่วนที่จัดแสดงตัวอย่างของเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธประเภทต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการดำรงชีวิต การพิทักษ์ทรัพย์สิน ชีวิต และอำนาจ รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของอาวุธที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อของผู้ใช้หรือผู้เป็นเจ้าของ
 
This area displays tools and variety of weapons that signified to the way of surviving and protecting lives and properties as well as the influence of weapons over the belief of users or owners. 


จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับกริชด้านต่างๆ เช่น ส่วนประกอบของกริช ส่วนประกอบของใบกริช ตัวอย่างกริชแต่ละส่วน รวมถึงขั้นตอนการทำกริช โดยมีการจำลองเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำกริชด้วย และยังมีตัวอย่างกริชชิ้นพิเศษที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของกริชในสกุลช่างต่างๆ นอกจากแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับกริชแล้ว ยังมีตัวอย่างมีดและอาวุธที่มีลักษณะเด่นพิเศษด้วย เช่น มีดตอก มีดเคียงหางไก่ พร้า จะโหนง หอกพะตง มีดบาแดะ เป็นต้น

Exhibiting story and knowledge of Kris such as components of Kris, samples of each component of Kris including process of building up a Kris. The demonstration process and tools of making a Kris are also provided. Special pieces of Kris from different family of craftsmen are also displayed. Moreover, knives and other similar weapons such as southern dagger, chicken-tail knife, etc.จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับกริชด้านต่างๆ เช่น ส่วนประกอบของกริช ส่วนประกอบของใบกริช ตัวอย่างกริชแต่ละส่วน รวมถึงขั้นตอนการทำกริช โดยมีการจำลองเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำกริชด้วย และยังมีตัวอย่างกริชชิ้นพิเศษ ที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของกริชในสกุลช่างต่างๆ นอกจากแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับกริชแล้ว ยังมีตัวอย่างมีดและอาวุธที่มีลักษณะเด่นพิเศษด้วย เช่น มีดตอก มีดเคียงหางไก่ พร้า จะโหนง หอกพะตง มีดบาแดะ เป็นต้น


Exhibiting story and knowledge of Kris such as components of Kris, samples of each component of Kris including process of building up a Kris. The demonstration process and tools of making a Kris are also provided. Special pieces of Kris from different family of craftsmen are also displayed. Moreover, knives and other similar weapons such as southern dagger, chicken-tail knife, etc.
พื้นที่ส่วนนี้จัดแสดงกริชชิ้นเอกที่มีลักษณะเด่นพิเศษเป็นสำคัญจัดแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของด้ามกริช ตัวอย่างลายกริชที่ปรากฏบนผ้าทอโบราณ รวมทั้งลายจักสานที่ดูคล้ายลายคดกริช กริชที่เป็นเครื่องประดับร่างกายหรือพัสตราภรณ์ 
นอกจากกริชแล้ว ยังเป็นการจัดแสดงไม้เท้าแบบต่างๆ ที่มีการใช้ในภาคใต้ด้วย

This area exhibits distinguished pieces of Kris with the progress of Kris handle, design of Kris that were used on woven fabric including the pattern of basketry and ornaments. Besides Kris, this room also shows variety of canes from southern Thailand.
จัดแสดงผลงานจากการวิจัย โครงการภูมิปัญญาโลหกรรมพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาในการผลิตศาสตราวุธเหล็กลายหรือเหล็กดามัสกัส โดยทำออกมาเป็นอาวุธต่างๆ เช่น กริช มีดอ้ายคล็อก มีดบาแดะ พระขรรค์ มีดอ้ายเคี่ยง มีดเด้ง ลูกขวานบินยามานิ ดาบไทย ฯลฯ
 

Displaying the research result of Local Wisdom onMetal Project that was a studying in local wisdom concerning weapons with damascus steel in the forms of Kris and knives.

 

 Updated by Ratchakarn Witchurangsri