สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ห้องประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ภาคใต้
ห้องลูกปัดและเครื่องประดับ
ห้องมีดและศาสตราวุธ
ห้องอาชีพ
ห้องเครื่องมือจับสัตว์
ห้องเครื่องปั้นดินเผา
ห้องผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้
ห้องวัฒนธรรมมะพร้าว
ห้องศิลปหัตถกรรม
ห้องการจัดการศึกษา
ห้องนันทนาการ
ห้องวัฒนธรรมเครื่องประทีป
ห้องวัฒนธรรมเครื่องแก้ว
 
ห้องอาชีพ กลับหน้าหลัก

ห้องอาชีพหลัก

Southern Occupation Room


ห้องอาชีพจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพหลักที่ปรากฏในภาคใต้ได้แก่ การทำนา การทำเหมืองแร่ การทำสวนยางพารา และการทำสวนปาล์มน้ำมัน การทำนาในภาคใต้ แม้ว่าลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้จะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรประกอบกับแนวเทือกเขาที่ทอดตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ จึงมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบแคบๆ แต่ก็เป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำไหลหล่อเลี้ยงพื้นที่ตลอดปี จึงเหมาะสำหรับการเพาะปลูกข้าวเป็นอย่างยิ่ง  เอกลักษณ์อันโดดเด่นของการทำนาในภาคใต้คือ การใช้วัวในการไถนา และการเก็บข้าวทีละรวงด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า "แกะ"

It displays about occupations that existed in the South such as rice farming, mining, rubber plantation, and palm oil plantation. Rice farming in the South has been quite good though the topography condition of peninsular and ranges of mountains along the North - South line that provides only narrow flat land but is fertile with all year round water that is good for rice farming. The prominent identitiy of rice farming in the South is using cows in plowing and harvesting rice with a cutting tool called “Kae”.


การทำเหมืองแร่ เป็นอุตสาหกรรมที่ปรากฏในภาคใต้มาแล้วตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ แล้ว โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาคใต้ในเขตจังหวัดพังงา ภูเก็ต และยังปรากฏหลักฐานการเสด็จประพาสเหมืองแร่ของพระมหากษัตริย์ไทยด้วย แรงงานหลักในสมัยนั้นคือ กรรมกรชาวจีน ซึ่งยังคงปรากฏหลักฐานเครื่องมือเครื่องใช้เช่น เสื้อกันฝน หรือที่เรียกว่า จั่งซุ้ย เป็นต้น

Mining was an industry that the South since early Rattanakosin period especially on the west coast of the South in Phang Nga and Phuket. There is an evidence of a royal visit of Kings of the Kingdom of Thailand in those days. Major labors in those days were Chinese people as the evidence of raincoat.การทำสวนยางพารา นับจากการนำต้นยางรุ่นแรกเข้ามาปลูกในปักษ์ใต้เป็นครั้งแรกเพื่อบุกเบิกอาชีพการทำสวนยาง เมื่อ พ.ศ.
2442 ที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยพระยารัษฎานุ-ประดิษฐมหิศรภักดีแล้ว ก็ทำให้พืชชนิดนี้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ มีการขยายพื้นที่เพื่อทำเป็นสวนยางอย่างกว้างขวาง ซึ่งนอกจากการใช้ประโยชน์จากน้ำยางพาราเพื่อนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ ถุงมือ เครื่องใช้ประเภทต่างๆ แล้ว ส่วนของลำต้นยังสามารถนำมาใช้แปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วย

Rubber plantation began after the first planting of a rubber tree in the South in B.E. 2442 in Kantang district of Trang province by Phraya Ratsadanupradit that later made it became an industrial crop of the South and spreading out to larger areas. Not only the rubber latex that is useful in producing many products, but also the rubber trees that can be produced furnitures.การทำสวนปาล์มน้ำมัน ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง นายเจียร วานิช เป็นผู้ริเริ่มให้มีการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทยขึ้นครั้งแรก เมื่อปี 2509 โดยการนำพันธุ์ปาล์มจากประเทศมาเลเซียมาปลูกเพื่อการพาณิชย์ ที่อำเภออ่าวลึก จ.กระบี่ และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมัน และได้ตั้งบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและปาล์มน้ำมัน จำกัด ขึ้นเพื่อรองรับปาล์มน้ำมันที่มีการปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจดังกล่าวปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้น อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงเจริญเติบโตได้ดีในภาคใต้ของประเทศ พื้นที่ที่ปลูกมากที่สุด คือจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูลและตรัง ทั้งนี้เนื่องจากผลตอบแทนการปลูกปาล์มน้ำมันดีกว่าการปลูกพืชชนิดอื่นจึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น ในการจัดแสดงภายในห้องอาชีพหลักภาคใต้นั้น

Palm oil plantation is another industrial crop in the South that Mr. Jien Wanitch was the initiator in Thailand in B.E. 2509 with the imported palm trees from Malaysia and planted at Ao Luk district of Krabi for the first place and then encouraged agriculturists to grow and established Thai Industry Oil Palm and Palm Oil Co., Ltd. in supporting to the industry. Oil palm are grown mostly in Krabi, Suratthani, Chumporn, Satun, and Trang. The earnings from palm oil industry is quite better than other industrial crops that convinced more people to do oil palm estates.


นอกจากจะเป็นการจัดแสดงวัตถุของจริงแล้ว ยังได้มีการจัดแสดงในส่วนของการจำลองบรรยากาศของสวนยางพารา การกรีดยาง แบบจำลองของเรือขุดแร่ ประกอบกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในเหมืองแร่ทั้งเหมืองประเภทฉีดและประเภทขุด รวมทั้งยังมีการจำลองบรรยากาศภายในเหมืองแร่จัดแสดงประกอบอยู่ด้วย รวมทั้งตัวอย่างของหิน-แร่ที่เป็นทรัพยากรที่ปรากฏในภาคใต้ไว้ด้วย นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงเครื่องส่งสัญญาณซึ่งในในหมู่บ้านในชนบทไม่ว่าจะเป็นเหลาะ หรือดึงซึ่งใช้ผูกกับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

Besides displaying the real objects, the imitation atmosphere of rubber plantation and rubber harvesting, mining boat and other equipments are also provided.Updated by Ratchakarn Witchurangsri