สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ห้องประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ภาคใต้
ห้องลูกปัดและเครื่องประดับ
ห้องมีดและศาสตราวุธ
ห้องอาชีพ
ห้องเครื่องมือจับสัตว์
ห้องเครื่องปั้นดินเผา
ห้องผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้
ห้องวัฒนธรรมมะพร้าว
ห้องศิลปหัตถกรรม
ห้องการจัดการศึกษา
ห้องนันทนาการ
ห้องวัฒนธรรมเครื่องประทีป
ห้องวัฒนธรรมเครื่องแก้ว
 
ห้องเครื่องมือจับสัตว์ กลับหน้าหลัก

ห้องเครื่องมือจับสัตว์

Animal Traps Room


          

เป็นห้องที่จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการดำรงชีวิตที่สัมพันธ์กับธรรมชาติ ในการดักจับสัตว์ทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บก เครื่องมือดักจับสัตว์น้ำที่ใช้นั้นมีทั้งสำหรับดักจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืดทั้งน้ำตื้น น้ำลึก และน้ำไหล โดยแต่ละชนิด จึงมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันไป ตามหน้าที่การใช้งานทั้งดักจับและกักขัง ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการดักจับสัตว์น้ำลึกก็จะมีขนาดใหญ่ และเคลื่อนไหวได้ตามกระแสน้ำและทำจากวัตถุที่ค่อนข้างทนทาน เช่น อวน เชือกสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการดักจับสัตว์บก ก็มีทั้งที่ใช้ดักจับสัตว์เล็กและจับสัตว์ใหญ่ เช่น นก เสือ เก้ง กวาง

This room displays tools and equipments for trappings animals and marine lives. Fish trappings are provided for shallow water and deep water of still and flowing water that are different depending on the actual location of use. The trap for deep water is of larger size and flexible to flowing water and often made from durable materials. Size of animals trap also use depend on the size of animal such as bird, tiger, deer, etc.

 

ทั้งหมดนี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับดักจับสัตว์ที่มีลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 

That shows the wisdom of innovation on hunting and trapping in appropriate with local environment.

 
Updated by Ratchakarn Witchurangsri