สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ห้องประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ภาคใต้
ห้องลูกปัดและเครื่องประดับ
ห้องมีดและศาสตราวุธ
ห้องอาชีพ
ห้องเครื่องมือจับสัตว์
ห้องเครื่องปั้นดินเผา
ห้องผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้
ห้องวัฒนธรรมมะพร้าว
ห้องศิลปหัตถกรรม
ห้องการจัดการศึกษา
ห้องนันทนาการ
ห้องวัฒนธรรมเครื่องประทีป
ห้องวัฒนธรรมเครื่องแก้ว
 
ห้องเครื่องปั้นดินเผา กลับหน้าหลัก

ห้องเครื่องปั้นดินเผา

Pottert Room


สภาพภูมิประเทศภายนอกห้องจัดแสดงจัดแสดงแบบจำลองการทำภาชนะดินเผา กระเบื้องดินผา และขั้นตอนการผลิตภาชนะดินเผาตั้งแต่กระบวนการการเตรียมดิน จนกระทั่งเมื่อได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมา โดยทำเป็นประติมากรรมนูนสูงดินเผา และยังได้จำลองรูปแบบเตาเผาที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีซึ่งเป็นเตาเผาภาชนะที่บริเวณคลองปะโอ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และเตาเผาจำลองที่ยังคงมีการผลิตสินค้าประเภทกระเบื้องดินเผาอยู่ในปัจจุบัน

Exhibition out of the Pottery Room is provided to show process of preparation and making pottery by models of kiln that were discovered from Khlong Pa-o in Sathing Phra district of Songkhla province and the model of kiln that is still active in producing earthen tiles in the present.


ภายในห้องจัดแสดงจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาที่พบในภาคใต้ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยปัจจุบัน โดยมีทั้งภาชนะดินเผาพื้นเมืองของภาคใต้เอง เช่นภาชนะดินเผาที่พบจากแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เครื่องปั้นดินเผาจากเตาคลองปะโอ เป็นต้น 
ภาชนะดินเผาต่างถิ่น เช่น ภาชนะดินเผาที่ผลิตจากเตาแม่น้ำน้อยจังหวัดสิงห์บุรี ภาชนะดินเผาแบบกระเบื้องเคลือบผลิตจากแหล่งเตาเมืองสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย ภาชนะดินเผาแบบเขมรที่ผลิตจากแหล่งเตาเผาที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น และอีกกลุ่มหนึ่งได้แก่ภาชนะดินเผาที่มาจากต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศจีน ซึ่งเครื่องถ้วยจีนที่พบนั้นกำหนดอายุได้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง ราวพุทธศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมา จนกระทั่งสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งร่วมสมัยกับสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ภาชนะดินเผาเหล่านี้นอกจากจะพบตามแหล่งโบราณคดีแล้วยังพบในบริเวณแหล่งเรือจมรอบๆ อ่าวไทยด้วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของชุมชนโบราณในภาคใต้ที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าทางทะเลที่เป็นเมืองท่าค้าขายที่สำคัญ


The exhibition in the room displays potteries that were discovered in the South that can be dated back to the prehistoric period to the present days. The displaying potteries are from many sites such as from kiln of Khlong Pa-o, kiln of Noi River from Singburi, earthenwares from Sukhothai - Srisatchanalai, earthenwares from Burirum, and earthenware from other countries especially from China that dated back to Qing Dynasty about the 12th Buddhist Era onwards until Qing Dynasty that was the same period to early time of Rattanakosin Kingdom. The potteries not only were found from archaeological sites but also from sunk ships in the Gulf of Thailand that signified to the role of local communities in the South that were a part of marine trading route at some trade ports.


นอกจากนี้ยังพบเครื่องถ้วยญี่ปุ่น เครื่องถ้วยเวียดนาม และเครื่องถ้วยจากชาติตะวันตกในสมัยหลัง ช่น เครื่องถ้วยฮอลันดา เครื่องถ้วยอังกฤษ เครื่องถ้วยฝรั่งเศส เป็นต้น


Besides, Japanese potteries, Vietnamese potteries, and European potteries such as from Holland, Great Britain, and France were also discovered.

           

Updated by Ratchakarn Witchurangsri