สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ห้องประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ภาคใต้
ห้องลูกปัดและเครื่องประดับ
ห้องมีดและศาสตราวุธ
ห้องอาชีพ
ห้องเครื่องมือจับสัตว์
ห้องเครื่องปั้นดินเผา
ห้องผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้
ห้องวัฒนธรรมมะพร้าว
ห้องศิลปหัตถกรรม
ห้องการจัดการศึกษา
ห้องนันทนาการ
ห้องวัฒนธรรมเครื่องประทีป
ห้องวัฒนธรรมเครื่องแก้ว
 
ห้องผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้ กลับหน้าหลัก

ห้องผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้

Locally Woven Fabric Room
 


 

ผ้า เป็นผลิตผลที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของมนุษย์ซึ่งได้สะสม สืบทอดความรู้กันมาช้านานจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในวิถีชีวิต เพราะนอกจากเป็นเครื่องนุ่งห่มแล้วผ้ายังถูกใช้ประโยชน์แตกต่างกันไปตามความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน ดังนั้นผ้าจึงเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยชาติ

Woven fabric has been a product that was originated from local wisdom that collected and inherited for long time and becomes cultural heritage. Besides being wearing apparel, woven fabric was also used in various purposes in following to belief, tradition, and culture of each community. Thus, woven fabric has been a handicraft that shows advancement of humanity.

 ในภาคใต้ของประเทศไทย มีหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่า กลุ่มชนซึ่งอาศัยอยู่ในอาณาบริเวณนี้มีพัฒนาการด้านการทอผ้ามานานกว่า 3,500-4,500 ปี การทอผ้าในดินแดนภาคใต้ของไทยช่วง 1,500-1,000 กว่าปีที่ผ่านมา มีพัฒนาการทางด้านการทอผ้าก้าวหน้าไปมาก เช่น มีการใช้สีย้อมเส้นใยที่จะใช้ทอผ้าสีต่างๆ มีกระบวนการเตรียมเส้นยืน (warp) และเส้นพุ่ง (weft) มีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ คือ หูก หรือ กี่ สำหรับทอผ้า มีเทคนิคในการเก็บตะกอลายผ้า ทำให้ผ้าที่ทอมีลวดลายดอก ยกดอกเด่นชัด นอกจากนี้ยังรู้จักใช้เส้นเงิน เส้นทอง ทอสอดแทรกตกแต่งลายดอกทำให้ผ้ามีความสวยงามยิ่งขึ้น 

In southern Thailand, archaeological and historical evidences indicated that the community living in the area had advancement in fabric weaving over 3,500-4,500 million years ago. Fabric weaving in the South of Thailand over the previous 1,500-1,000 years had much advancement on fabric weaving such as color dying to thread, process of preparing warp and weft threads, innovation of loom, technique on heddle, as well as silver and gold threads decoration. 

    
นอกจากนี้ ยังจัดแสดงผ้าทอในภาคใต้  เช่น ผ้ายกเมืองนคร   ผ้าทอเกาะยอ  ผ้าทอพุมเรียง ลักษณะเป็นผ้ายกแบบหลายตะกอ ลักษณะลวดลายมีทั้งเป็นลายดอกเล็ก ๆ พรมไปทั้งผืน หรือยกลายเน้นเชิง  ผ้าทอนาหมื่นศรี เป็นผ้าทอพื้นบ้านที่เรียกชื่อตามแหล่งทอผ้าคือตำบลนาหมื่นศรี มีเอกลักษณ์เฉพาะคือการใช้สีของด้ายยืนสีแดง ส่วนด้ายพุ่งใช้สีเหลือง ผ้าทอต่างประเทศ ผ้าจวนตานี ผ้าลีมา ผ้าปะลางิง  ผ้าซอแก๊ะ ผ้าโสร่ง เป็นต้น 


Moreover, woven fabrics from the South are on display such as Pha Yok from Nakhon Si Thammarat, Koh Yor Woven Fabric, Pumrieng Woven Fabric, Na Muen Sri Fabric, as well as woven fabrics from other countries such as Jaun Tani Fabric, Leema Fabric, Palanging Fabric, Sarong Fabric, etc.

 

Updated by Ratchakarn Witchurangsri