สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ห้องประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ภาคใต้
ห้องลูกปัดและเครื่องประดับ
ห้องมีดและศาสตราวุธ
ห้องอาชีพ
ห้องเครื่องมือจับสัตว์
ห้องเครื่องปั้นดินเผา
ห้องผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้
ห้องวัฒนธรรมมะพร้าว
ห้องศิลปหัตถกรรม
ห้องการจัดการศึกษา
ห้องนันทนาการ
ห้องวัฒนธรรมเครื่องประทีป
ห้องวัฒนธรรมเครื่องแก้ว
 
ห้องศิลปหัตถกรรม กลับหน้าหลัก

ห้องศิลปหัตถกรรม

Carpenter s Tools and Handicrafts Room

บอกเล่าเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงความสุนทรีย์ของผู้คนในภาคใต้ในการสร้างสรรค์งานช่างด้านต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงจินตนาการ และความสามารถในการถ่ายทอดผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ทางศิลปะตามจินตนาการดังกล่าว โดยกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน ส่วนประกอบที่ใช้ตกแต่งอาคารบ้านเรือน, วัด รวมทั้งส่วนประกอบในการประกอบอาชีพ เช่น เรือกอและ เป็นต้น

The room shows the aesthetics of the people in the South in various aspects of craftsmanship and creation that signified to imagination and ability in arts that became a part in daily life whether in kitchen, house, temple, or in occupation such as Korlae boat. Arts in other recreation activities are also existing such as on kites. 


และยังรวมถึงผลงานที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิง หรือนันทนาการเช่นการทำว่าว นอกจากนี้ยังมีเครื่องจักสานที่ประดิษฐ์ขึ้นจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นตามธรรมชาติ นำมาจักสานเกิดเป็นลวดลายและรูปทรงแบบต่างๆ ที่หลากหลายตามลักษณะการใช้งาน แต่ยังประโยชน์ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน 


Moreover, basketry is weaved with local and natural materials with pattern and form in according to the need in use and benefit to a living.
และยังรวมถึงผลงานที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิง หรือนันทนาการ เช่น การทำว่าว นอกจากนี้ยังมีเครื่องจักสานที่ประดิษฐ์ขึ้นจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นตามธรรมชาติ นำมาจักสานเกิดเป็นลวดลาย และรูปทรงแบบต่างๆ ที่หลากหลายตามลักษณะการใช้งาน แต่ยังประโยชน์ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน 

Moreover, basketry is weaved with local and natural materials with pattern and form in according to the need in use and benefit to a living.

         

  Updated by Ratchakarn Witchurangsri