สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ห้องประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ภาคใต้
ห้องลูกปัดและเครื่องประดับ
ห้องมีดและศาสตราวุธ
ห้องอาชีพ
ห้องเครื่องมือจับสัตว์
ห้องเครื่องปั้นดินเผา
ห้องผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้
ห้องวัฒนธรรมมะพร้าว
ห้องศิลปหัตถกรรม
ห้องการจัดการศึกษา
ห้องนันทนาการ
ห้องวัฒนธรรมเครื่องประทีป
ห้องวัฒนธรรมเครื่องแก้ว
 
ห้องการจัดการศึกษา กลับหน้าหลัก

ห้องการจัดการศึกษา

Educational Organization in the South Room
 

แบ่งหัวข้อการจัดแสดงออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ ประการแรก การจัดการศึกษาตามประเพณีของไทยภาคใต้ ก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งวัดมีบทบาทในฐานะเป็นที่เรียนหนังสือ โดยมีพระสงฆ์เป็นเสมือนครูผู้สอน เป็นการฝึกหัดอ่าน เขียน อุปกรณ์ที่ใช้เป็นกระดานนอโม และสมุดไทย

It is divided in 4 topics. Firstly the education management in following to southern Thai tradition before King Chulalongkorn of Rattanakosin Kingdom when Buddhist temples were also serving as schools while monks were also teachers who taught children on reading and writing. Normo board and Thai text books were used in studying.


หัวข้
อถัดมาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในช่วงต้นรัชกาลที่ 5 (อน พ.ศ.2441) โดยในภาคใตเริ่มมีการวางรากฐานการศึกษาในหัวเมืองต่างๆ โดยเริ่มจากนครศรีธรรมราช ทั่งดานสามัญศึกษา อาชีวศึกษา และการฝึกหัดครู ผู้มีบทบาทสำคัญคือ พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รฺตนธโร) มีการก่อตั้งโรงเรียนวัด ซึ่งการศึกษาในช่วงนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการจัดการศึกษาสมัยใหม่ในปัจจุบัน สมัยนี้เริ่มมีแบบเรียน ก ข หนังสือและสมุดแบบฝรั่ง

Secondly, the education management during early reigning of King Chulalongkorn (before B.E. 2441) that the Southern Region was provided education in major cities since Nakkhon Si Thammarat on elementary education, vocational education, and teacher education. The major role was from Phra Rattanathatmunee (Muang  Rattanatharo) that established temple schools where were the initiation of education in the present. Modern textbooks and notebook were also employed.


หัวข้อที่สาม เป็นเรื่องของการจัดการศึกษาในภาคใต้
ตั้งแต่ พ.ศ.2441 เนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่มีโครงการศึกษาฉบับแรกขึ้นในประเทศไทย พ.ศ.2441 ก่อนที่จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาในปี พ.ศ.2464 สมัยนี้สืบเนื่องมาจากระยะก่อน เริ่มมีการก่อตั้งโรงเรียนประจำมณฑล โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูแห่งแรกในภาคใต้ พ.ศ.2448 และโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑล และการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในภาคใต้ โดยพระรัตนธัชมุนีเป็นผู้ริเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา ได้แก่ โรงเรียนช่างถม ซึ่งเป็นสถาบันอาชีวศึกษาในระบบเป็นแห่งแรกในภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้เปิดแผนกช่างไม้ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า จนกระทั่งในพ.ศ.2504 จึงมีการก่อตั้งการอาชีวศึกษาในภาคใต้ในทุกจังหวัด

Thirdly, the management concerned education management in the South since B.E. 2441 when it was also the year that the first ever Education Project of Thailand B.E. 2441 was set up before declaring in Educational Act B.E. 2464. During that time, before school for the precinct was established, Nakhon Si Thammarat Teacher Education School where was the first teacher education school in the South in B.E. 2448. Precinct Teacher Education School and vocational school in the South were originated by Phra Rattanathatmunee during the reign of King Vajiravudh (King Rama VI) that was Niellist School that was the first vocational school in education system in the South at Nakhon Si Thammarat with departments of carpenter and tailor. In B.E. 2504, vocational schools were established in all provinces in the South.

 

สุดท้ายคือ การจัดการศึกษาของสังคมไทยมุสลิมในภาคใต้ ก่อนการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื้อหาวิชาที่สอนได้แก่ บทบัญญัติในคัมภีร์กุลอาน คำพูดแนวปฏิบัติของศาสดา และคำวินิจฉัยของปราชญ์มุสลิม ซึ่งไม่แย้งกับหลักในพระคัมภีร์ และคำสอนของพระมะหะหมัด และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของศาสนาอิสลาม

Lastly, education management for Thai Muslim Society in the South before education reform in the reign of King Chulalongkorn (King Rama V) of Rattanakosin Kingdom. The contents of the studying were provisions of Quran and teaching and way of practice including traditions and culture of Islam.


  Updated by Ratchakarn Witchurangsri