สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ห้องประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ภาคใต้
ห้องลูกปัดและเครื่องประดับ
ห้องมีดและศาสตราวุธ
ห้องอาชีพ
ห้องเครื่องมือจับสัตว์
ห้องเครื่องปั้นดินเผา
ห้องผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้
ห้องวัฒนธรรมมะพร้าว
ห้องศิลปหัตถกรรม
ห้องการจัดการศึกษา
ห้องนันทนาการ
ห้องวัฒนธรรมเครื่องประทีป
ห้องวัฒนธรรมเครื่องแก้ว
 
ห้องนันทนาการ กลับหน้าหลัก

ห้องนันทนาการ

Recreation Room
 


จัดแสดงเรื่องราวของกีฬา กิจกรรม นันทนาการของผู้คนในภาคใต้ ทั้งไทยพุทธ และไทยมุสลิม ซึ่งส
วนใหญแลว เป็นกิจกรรมการเพื่อการพักผอน ที่สะทอนทั้งความสามัคคี การสร้างสรรค์ การประดิษฐ์และดัดแปลง การฝึกสมองและไหวพริบในการตัดสินใจ รวมถึงการปะลองแข่งขัน ทั้งเพื่อความสนุกสนานและการพนัน เช่น กรือโต๊ะ บานอ การเล่นว่าว การเล่นสะบ้า ลูกข่าง วัวชน แพะชน ไก่ชน ควายชน หมากราง หมากฮ้อส หมากขุม ลูกซัด เก่าเก

It exhibits the sports and recreation activities of the people in the South of both Thai Buddhists and Thai Muslims. Most activities were about relaxation that reflected harmonious, creation, innovation, adaptation, brain training, decision making, including competition such as Kru-toh, Ba-nor, kite flying, Saba game, spinning a top, bull fighting, cock fighting, buffalo fighting, board games, mancala game, checkers game, etc.


 ภายในห้องยังจัดแสดงวัตถุที่เกียวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในภาคใต้ด้วย ได้แก่ ก้อตะ ซึ่งเป็นหีบไม้สำหรับเก็บยาสูบ เครื่องสูบของชาวประมง และเหลาะ ซึ่งเป็นเครื่องส่งสัญญาณ ส่วนใหญ่จะมีใช่ประจำในหมู่บ้าน หรือวัด เมื่อจะมีการแจ้งข่าวหรือมีเหตุต่างๆ ก็จะเรียกประชุม ชาวบ้านในหมู่บ้าน ซึ่งก็เป็นการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีของผู้คนในชุมชน หรือในหมู่บ้านนั้นเอง

Exhibition in the Recreation Room also displays objects concerning folkways of people in the South such as tobacco box of fishermen, signal percussion of a village or temple that signified the unity of its community or village.

 Updated by Ratchakarn Witchurangsri