TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ประมวลภาพกิจกกรรมการเรียนรู้ภาคใต้แบบมหภาค และการจัดกิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมชุมชนต้นแบบ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพร่วมกับอาศรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๕
โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา: อิ่มบุญ อุ่นใจ สานสายใยชุมชนครั้งที่ ๖
โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา: อิ่มบุญ อุ่นใจ สานสายใยชุมชนครั้งที่ ๖
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ต้อนรับ คณะลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน
โครงการพัฒนาองค์กร “ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปะและวัฒนธรรม/เชิงสร้างสรรค์”
ร่วมวางดอกไม้แสดงความอาลัยแด่“พลเอก เปรม ติณสูลานนท์”
การจัดแสดงนิทรรศการชุดวัฒนธรรมโลหะและโลหัช
สถาบันทักษิณคดีศึกษา จัดงานวันทักษิณศึกษา
พิธีรับเทียมดา
งานสืบสานประเพณีวันว่าง : ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา
ร่วมถวายราชสักการะ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นิสิตรายวิชาทักษิณศึกษาจำนวน ๕๐๒ คน ศึกษาเรื่องราวภาคใต้แบบมหภาคและศึกษาชุมชนต้นแบบ
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ร่วมกับสมัชชาภาคีเครือข่าย ๕ มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
การจัดประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันทักษิณคดีศึกษาและวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
วันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้: วันเด็กแห่งชาติประจำปี2562
กิจกรรมเสวนายามเช้า ครั้งที่ ๑๐
งาน "วันทักษิณศึกษา"


หน้าที่ :