ข้อมูล ITA ประจำปี 2564

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลรายละเอียด /URL

O1โครงสร้างหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียด โครงสร้างองค์กร

รายละเอียด โครงสร้างการบริหาร

O2ข้อมูลผู้บริหารรายละเอียด
O3อำนาจหน้าที่

รายละเอียด 

รายละเอียด คำสั่่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา

รายละเอียด แนวคิดในการบริหารสถาบันทักษิณคดีศึกษา

O4แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงานรายละเอียด
O5ข้อมูลการติดต่อรายละเอียด
06กฎหมายที่เกี่ยวข้องรายละเอียด
O7ข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียด
O8Q&Aรายละเอียด
O9Social Networkรายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O10แผนดำเนินงานประจำปี 
O11รายงานการกำกับติดตาม  การดำเนินงาน รอบ 6 เดือนรายละเอียด
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายละเอียด
การปฏิบัติงาน
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายละเอียด
การให้บริการ
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ รายละเอียด
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายละเอียดสถิติผู้เยี่ยมชม ประจำปี 2563

รายละเอียดสถิติผู้เยี่ยมชม ประจำปี 2564

O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายละเอียด
O17E–Service                                                                                      

รายละเอียด

- บริการห้องพัก

- บริการห้องประชุม

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรายละเอียด
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนรายละเอียด
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายละเอียด

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น รายละเอียด
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

รายละเอียด


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรรายละเอียด
 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายละเอียด

บุคลากรเข้าร่วมอบรม 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2561

 

ศูนย์รับข้อร้องเรียน/ทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ

O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายละเอียด

บุคลากรเข้าร่วมอบรม 

ได้กำหนดช่องทางแจ้งเรื่องร้อยเรียนการทุจริต ตาม ข้อ 5 ดังนี้

1. ยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์รับข้อร้องเรียน

2. ส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ ไปยังศูนย์รับข้อร้องเรียน

3. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์หน้าหน้าของมหาวิทยาลัย

4. ส่งข้อร้องเรียนผ่าน e-mail

5. ส่งข้อร้องเรียนผ่านแอฟิเคชั่นไลน์

ศูนย์รับข้อร้องเรียน/ทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล