ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (GCP

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (GCP)