ประชุมเพื่อร่วมวิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา