ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน Journal of Information and Learning ฉบับปี 2566