หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าฝ่ายฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าฝ่ายฯ

 ประกาศสรรหาหน.ฝ่ายการคลังฯ
 ประกาศสรรหาหน.ฝ่ายวข.พท.
 ประกาศสรรหาหน.ฝ่ายประกันคุณภาพฯ
 ประกาศสรรหาหน.ฝ่ายแผนงาน
 ประกาศสรรหาหน.ฝ่ายบริหารงานสภาฯเอกสารแนบ