โครงการประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับชาติครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2566 แบบออนไลน์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับชาติครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม ของอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการผู้สนใจ