สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ จัดงานสืบสานประเพณีวันว่าง : ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี ๒๕๖๖

สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ สืบสานประเพณีวันว่าง : ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี ๒๕๖๖
วันพุธที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ลานอาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ จัดพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีวันว่าง : ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี ๒๕๖๖ โดยมีนายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน และ กล่าวต้อนรับจาก รศ. ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมกล่าวรายงานการจัดงาน
การจัดงานประเพณีวันว่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวใต้ ซึ่งม.ทักษิณ มีหมุดหมายและยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปะ และวัฒนธรรมภาคใต้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทางศาสนา การสรงน้ำสามสมเด็จเจ้า การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การสาธิตขนมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
⏳ การจัดงานในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรสถาบันทักษิณคดีศึกษาทุกคน และที่สำคัญคือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ อบจ.สงขลาที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานอย่างต่อเนื่องมาหลายปี สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สนับสนุนงบประมาณการสาธิตภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ช่างพื้นบ้านสกุลช่างสงขลา กลุ่มร่องลายไทย ในการแทงหยวกประดับเบญจา รวมถึง อบต.
เกาะยอที่ให้การสนับสนุนของที่ระลึกแด่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน