การจัดสรรทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Thailand Scholarships ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567