เชิญชวนจัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2566