ขอเชิญร่วมส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ