ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการบรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการบรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะ

และวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2