สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน จัดการเสวนา “Songkhla Creative Economy Seminar”

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเสวนา “Songkhla Creative Economy Seminar” ผู้สมัคร สส. สงขลา ร่วมเวทีคึกคัก
วันที่ 27 เมษายน 2566 สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จัดการเสวนา “Songkhla Creative Economy Seminar” ภายใต้ โครงการศึกษาสถานการณ์และออกแบบกิจกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกิจกรรม Soft Power ในจังหวัดสงขลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ กล่าวต้อนรับพร้อมเปิดงาน ณ โถงชั้น 1 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา สำหรับการเสวนาในครั้งนี้มีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของพรรคการเมืองจากเขตพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมนำเสนอความคิดเห็นอย่างคึกคัก ได้แก่ พรรคไทยสร้างไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล และ พรรคชาติพัฒนากล้า
การจัดเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจและรวบรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการสํารวจและการทํางานร่วมกับ หน่วยงานและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และเพื่อศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมและความคาดหวังต่อบทบาทของ สศส. สงขลา ในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกิจกรรม Soft Power ในจังหวัดสงขลา