ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ