ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ม.ราชภัฎกาญจนบุรี