ประกาศคณะกรรมการกองทุนบริการวิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการกองทุนบริการวิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2566เอกสารแนบ