แจ้งสรุปมติสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565

แจ้งสรุปมติสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565