๙ กันยายน ๒๕๖๕ ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

๙ กันยายน ๒๕๖๕ ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช ที่ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ