สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา และสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ทอดกฐินทางน้ำวัดแหลมพ้อ จังหวัดสงขลา

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา ร่วมส่งเสริม และ สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน รวมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงภายในงาน
ทอดกฐินทางน้ำ และงานลอยกระทงวัดแหลมพ้อ" ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา