ต้อนรับคณะทำงานศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานให้คำปรึกษาของโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะทำงานจากสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในเส้นทางการท่องเที่ยวนำคณะทำงานจากสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะทำงาน รวม 12 ท่าน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕