แจ้งสรุปมติสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 10/2565

แจ้งสรุปมติสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 10/2565