๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต้อนรับคณะนักเรียน ครู และผู้ปกครอง จาก รร.อนุบาลธนวิทย์ จ.พัทลุง

๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต้อนรับคณะนักเรียน ครู และผู้ปกครอง จาก รร.อนุบาลธนวิทย์ จ.พัทลุง