๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ สถาบันทักษิณคดีศึกษา เข้าพบปะพูดคุยกับตัวแทนนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ สถาบันทักษิณคดีศึกษา นำโดย อ.บุญเลิศ จันทระ ร่วมด้วย อ.เชิดชัย อ๋องสกุล เข้าพบปะพูดคุยกับ ตัวแทนนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร นายสุธีรวัฒน์ ศรีสุวรรณ เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วย นายสมจิตร ยิ้มสุด รองปลัดเทศบาล ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากับงานการวิจัยกริช