การประชุมเพื่อร่วมวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา

๒๓ มิถุนายน ๖๕
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้มีโอกาสอันดีจัดการประชุมเพื่อร่วมวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษาโดยผู้บริหารจากมหาวิทยาทักษิณ ร่วมวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะและรับฟังข้อมูลจากบุคลากรสถาบันฯ ณ ห้องประชุมบ้านชูซูกิ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษาซึ่งมี รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ, ผศ.ดร.ถาวร จันทโชติ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ,รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ทีมงาน ร่วมให้ความรู้และข้อเสนอแนะ