ต้อนรับคณะนิสิต นักศึกษาต่างชาติ เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา

๔ ม.ค. ๖๖ ต้อนรับคณะนิสิตต่างชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
นำชมโดย น.ส.กานดารัตน์ วงษ์สุวรรณ กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา


และ ต้อนรับคณะนักศึกษาต่างชาติ MOU ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ กับ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ต้อนรับและนำชมโดย น.ส.กานดารัตน์ วงษ์สุวรรณ กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา และ น.ส.พาสนา วโรตม์สุขเกษม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์