๑๐ มกราคม ๖๖ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน รร ราชมุนีรังสฤษฏ์ จังหวัดปัตตานี

๑๐ ม.ค. ๖๖ ต้อนรับคณะครูและน.ร.จาก รร.ราชมุนีรังสฤษฏ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ
"เยาวชนรู้รักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติจะมั่นคง"
นำชมโดย น.ส.อินสชา ด้วงเหมือน, นางรุ่งนภา เดชอรัญ กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา และ น.ส.จุฬาลักษณ์ แก้วละเอียด กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป