๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ งานประชุมเชิงปฏิบัติการ ภาพอนาคตสถาบันทักษิณคดีศึกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๖๖  รองผู้อำนวยการสถาบัน นางพนัดดา เทพญา กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ภาพอนาคตสถาบันทักษิณคดีศึกษา สืบเนื่องจากงาน วันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์   โดย แขกผู้มีเกียรติและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เข้าร่วมงานได้แก่ นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  | นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล ประธานมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา  | ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการอาเซียนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ม.สงขลานครินทร์ | นายประเสริฐ รักษ์วงศ์ เลขาธิการสมาคมศิลปินพื้นบ้านสงขลา | ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  | คุณกิตธนา สุบรรณพงศ์ รองประธานและเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา | นายสมพล ชีววัฒนาพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา | นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคใต้  |นายก่อเกียรติ เลิศวิทยาวิวัฒน์  ประธานชุมชนพระเสน่หามนตรี หาดใหญ่ | คุณเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ สำนักส่งเสริมบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน | ผศ.มโน พิสุทธิรัตนนนท์ |คุณชัยวุฒิ พิยะกุล | คุณวุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม | คุณพิทยา พิทยา บุษรารัตน์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา | คณะกรรมการมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา และ นักวิชาการ นักวิจัย สถาบันทักษิณคดีศึกษา  

พิธีกร โดย คุณบัญชร วิเชียรศรี  วิทยากรดำเนินรายการ โดย อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส คณะวิทยาศาสตร์  และคณะ จากสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ม.ทักษิณ