องค์ความรู้ศิลปวัตถุที่นำมาใช้ประโยชน์และเผยแพร่ข้อมูลความรู้สู่สาธารณะ

จ่างซู้ย แพรพรรณโบราณ แห่งวิถีชาวเหมืองอันดามัน - นายเชิดชัย อ๋องสกุล กอแฆ หัตถกรรมพื้นบ้านบอกเล่าวิถีวัฒนธรรมมุสลิม จังหวัดชายแดนใต้ - นายเชิดชัย อ๋องสกุล ผ้าหุ้มธรรมาสน์ วัดท้ายยอ - นางพนัดดา เทพญา ครัวไฟ ภูมิปัญญาการดำรงชีพของชาวปักษ์ใต้ - นางพนัดดา เทพญา เครื่องบดยา อดีตแห่งการปรุงยาตำรับโบราณภาคใต้ - นายวิทยา บุษบงค์ ยานาค พญานาค ความเชื่อและพิธีกรรมชาวใต้ - นายวิทยา บุษบงค์ การดูลักษณะโค เหมวัว - นายรัชการ วิชชุรังศรี สารัตถะจากหนังสือภูมิปัญญาโลหกรรมพื้นบ้าน - นางสาวกานดารัตน์ วงศ์สุวรรณ กลองมโหระทึกในสงขลากับข้อค้นพบใหม่ทางโบราณคดี - นางสาวกานดารัตน์ วงศ์สุวรรณ เรือนไทยภาคใต้ เรือนเครื่องสับหลังคาทรงจั่วแบบดั้งเดิม - นายภิญโญ รัตนพงศ์ ไม้แกะสลัก - นายสมพงษ์ คงทอง แกะ - นายชรินทร์ พิรุณ เครื่องไถ - นายชรินทร์ พิรุณ ครกทิ่มข้าว - นางสาวอินสชา ด้วงเหมือน ว่าวพื้นบ้านภาคใต้ - นางสาวอินสชา ด้วงเหมือน ไซ - นางสาวอินสชา ด้วงเหมือน กระบอกขนมจีน - นางรุ่งนภา เดชอรัญ สวด หรือ หวด เครื่องใช้ในครัวไฟปักษ์ใต้ - นางรุ่งนภา เดชอรัญ ลูกปัดมโนราห์ - นางสาวสิริพร รอดเกลี้ยง กริชในวัฒนธรรมอาเซียน - นางสาวสิริพร รอดเกลี้ยง เหรียญอีแปะสงขลา - นายธีระ จันทิปะ ตำนานสมเด็จเจ้าฯ - นายธีระ จันทิปะ ชาติพันธ์มานิชนชาวถ้ำดั้งเดิม - ธีระ จันทิปะ ตำรายา ภูมิปัญญาแห่งการรักษาโรคที่ปรากฏในหนังสือบุด - นายอนุสรณ์ กะณะศิริ ยันต์ วิถีแห่งความเชื่อ การดำรงชีวิตของชาวใต้ที่ปรากฏในหนังสือบุด - นายอนุสรณ์ กะณะศิริ กระต่ายขูดมะพร้าว ศิลปะนิพนธ์บนตัวตนของชาวใต้ - นายบุญเลิศ จันทระ ถ่านไม้เคี้ยมผลิตภัณฑ์แห่งชีวิต - นายบุญเลิศ จันทระ ศาสตร์แห่งโลหะกรรมพื้นบ้านบนวิถีของช่างตีเหล็ก - นายสุรศักดิ์ สีเพชร