ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ


:: ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ

        คารวะธรรม ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นำพาสังคม 

 

      

:: ปรัชญา
       สั่งสมและสร้างสรรค์ความรู้  เชิดชูภูมิปัญญา  เพื่อพัฒนาสังคม


:: ปณิธาน
       1. มุ่งเก็บรวบรวมและจัดระบบข้อมูล เพื่อสร้างศูนย์สารสนเทศภาคใต้
       2. มุ่งศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับภาคใต้
       3. มุ่งอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมภาคใต้
       4. มุ่งประยุกต์ใช้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับภาคใต้เพื่อพัฒนาสังคม
 
 
:: วัตถุประสงค์
       เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น
 
 
:: วิสัยทัศน์
       สถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นศูนย์ข้อมูลภาคใต้ที่มีคุณภาพสมบูรณ์แบบ และมีมาตรฐานในระดับสูง เป็นสถาบันชั้นนำในการศึกษาวิจัยและการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาผู้คนและสังคมในภาคใต้ ประเทศชาติ  และภูมิภาคได้อย่างเหมาะสม
 
 
:: พันธกิจ
       1. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทักษิณคดีและเรื่องที่สัมพันธ์กันในเขตพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำผลการศึกษา
           วิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาชีวิตและสังคม
       2. จัดหา รวบรวม และจัดระบบข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์และฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับทักษิณคดี
       3. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับทักษิณคดีแก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
       4. เป็นศูนย์ศึกษาค้นคว้าทักษิณคดีขององค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
       5. ทำหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่สังคมตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
       6. สร้างเครือข่ายและร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องหรือเกื้อกูลกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

:: วัฒนธรรมองค์กร

        รวมพลัง รวมความคิด สู่นวัตกรรมเชิงวัฒนธรรมภาคใต้