ห้องวัฒนธรรมมะพร้าว

ห้องวัฒนธรรมมะพร้าว

Coconut Graters Room


จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้นมะพร้าว โดยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของมะพร้าวในแง่ที่เกี่ยวพันผูกโยงกับวิถีชีวิตของผู้คน แสดงให้เห็นว่าทุกๆ ส่วนของมะพร้าวสามารถนำมาใช้ได้ตั้งแต่ ยอด ใบ ก้าน ทางมะพร้าว รกมะพร้าว ลูกมะพร้าวทั้งลักษณะที่เป็นเนื้อมะพร้าว กะลามะพร้าว น้ำ จึงก่อให้ เกิดการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากมะพร้าวดังกล่าว เช่น เหล็กขูดหรือกระต่ายขูดมะพร้าว เพื่อให้ได้เนื้อมะพร้าวมาใช้ในการปรุงอาหารและอุปกรณ์อื่นๆ ที่สัมพันธ์กันได้แก่ กรามช้างและตรอง เพื่อใช้ในการคั่นน้ำกะทิ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการปอกเปลือกมะพร้าว ได้แก่ เหล็กลิด การเก็บมะพร้าวเพื่อให้เป็นระเบียบเมื่อยังไม่ได้นำไปใช้โดยคล้องไว้กับหลักไม้ ขณะที่ส่วนของกะลาก็สามารถนำมาใช้ทำเป็นเครื่องใช้รูปแบบต่างๆ เช่น พรกลอยสำหรับกันมด เป็นกระบวยตักน้ำ เป็นทัพพี ช้อน ฯลฯ  และยังมีการนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการเล่นพนัน รวมทั้งใช้ทำเป็นเครื่องดนตรีคือซออู้ด้วย

It is displaying the story of making use of coconut that also showing the importance of coconut with the way of living of the people. It displays that all parts of a coconut tree can be used, so some tools were innovated for harvesting each part of coconut such as coconut crater to obtain coconut milk and coconut meat for cooking. Coconut shell can be made into kitchen utensils such as spoons, forks, scoops, fiddle, etc.

นอกจากนี้ในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เช่น ทำเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้าน เช่น โคมไฟ และเครื่องประดับเพื่อความสวยงาม เช่น ต่างหู หวี กำไล เป็นต้น ขณะที่ส่วนก้านและใบของมะพร้าวก็มีการนำมาใช้ประโยชน์เช่นกัน เช่น ก้านมะพร้าวใช้สานทำเป็นเสวียนรองหม้อ ใช้ใบมะพร้าวสานเป็นภาชนะสำหรับใส่หญ้าที่เรียกว่า "กอนอ"

Moreover, products from coconut shell are developed and modernized such as home decorating objects such as lamp or ornaments such as earrings, combs, bracelets, etc. Leaf stalks of coconut tree can be used to make up a tray and the coconut leaves can be weaved up to be containers as well.

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมการใช้มะพร้าวนั้นผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คนอย่างลึกซึ่้ง

It is obviously seen that coconut has been very close to the living of the people.

 

 Updated by Ratchakarn Witchurangsri