รางวัลเชิดชูเกียรติ

       

รางวัลดีเด่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

       พ.ศ.2543 สถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและโบราณสถาน
จากการจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Award) ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

Thailand Tourism Award.

       Thailand Tourism Award 2000 in the category of Culture and Archaeology Travel Place.


รางวัลหน่วยงานดีเด่นแห่งชาติ

       พ.ศ.2548  ได้รับรางวัล “หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย” จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์
ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


Excellent National Organization Award.

       Excellent National Organization Award of 2005 for the Dissemination of Thailand National Pride.