เวทีโรงละครเปิด

เวทีโรงละครเปิด  เป็นพื้นที่ กลางแจ้ง เหมือนอัฒจรรย์  มีความจุ 5,000 คน 
ราคา 

 1. การจัดกิจกรรมเพื่อการหารายได้ 5,000 บาท

 2. การจัดกิจกรรมไม่มีรายได้ 3,000 บาท