อาจารย์เทพรัตน์  จันทพันธ์
อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันทักษิณคดีศึกษา
Mr.Seyed Reza Moosavi Jafari
Mr.Seyed Reza Moosavi Jafari
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
นายมัฆวัต วิไลลักษณ์
นายมัฆวัต วิไลลักษณ์
หัวหน้าสำนักงานสถาบันทักษิณคดีศึกษา
นางสาวนฤมล ผลบุญ
นางสาวนฤมล ผลบุญ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
นางสมพร ศรีสุวรรณ
นางสมพร ศรีสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารการชำนาญการ
นางเสาวณีย์ รักญาติ
นางเสาวณีย์ รักญาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสุกฤตา คชกาญจน์
นางสุกฤตา คชกาญจน์
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวพาสนา วโรตม์สุขเกษม
นางสาวพาสนา วโรตม์สุขเกษม
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นายชัยนพกฤตฏ์ จันทร์เกลี้ยง
นายชัยนพกฤตฏ์ จันทร์เกลี้ยง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นายรัชการ วิชชุรังศรี
นายรัชการ วิชชุรังศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายอรุณ ปานงาม
นายอรุณ ปานงาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธรรมปพน ธรรมเดช
นายธรรมปพน ธรรมเดช
ลูกจ้างของส่วนราชการ
นายบรรจบ ลาภวงศ์
นายบรรจบ ลาภวงศ์
ลูกจ้างของส่วนราชการ
นางกัญญา ทองด้วง
นางกัญญา ทองด้วง
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
นางสาวโสภา แก้วชู
นางสาวโสภา แก้วชู
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
นางสุไรดา บริพันธ์
นางสุไรดา บริพันธ์
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
นางสุดา อนันตพันธ์
นางสุดา อนันตพันธ์
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
นายจิตติพร สุวรรณฤทธิ์
นายจิตติพร สุวรรณฤทธิ์
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
นายทวีศักดิ์ ทองคำ
นายทวีศักดิ์ ทองคำ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
นายบุญเลิศ จันทระ
นายบุญเลิศ จันทระ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิชาและการวิจัย
นางสาวเบญจวรรณ บัวขวัญ
นางสาวเบญจวรรณ บัวขวัญ
นักวิชาการ
นาบเชิดชัย อ๋องสกุล
นาบเชิดชัย อ๋องสกุล
นักวิจัยชำนาญการ
นายธีระ จันทิปะ
นายธีระ จันทิปะ
นักวิชาการ
นายอนุสรณ์ กะณะศิริ
นายอนุสรณ์ กะณะศิริ
นักวิชาการชำนาญการ
นายสุรศักดิ์ สีเพชร
นายสุรศักดิ์ สีเพชร
นักวิชาการ
นางสาวสิรพร รอดเกลี้ยง
นางสาวสิรพร รอดเกลี้ยง
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
นางสาวอินสชา ด้วงเหมือน
นางสาวอินสชา ด้วงเหมือน
หัวหน้ากลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
นายภิญโญ รัตนพงศ์
นายภิญโญ รัตนพงศ์
นักวิชาการชำนาญการ
นางสาวกานดารัตน์ วงศ์สุวรรณ
นางสาวกานดารัตน์ วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการ
นายชรินทร์ พิรุณ
นายชรินทร์ พิรุณ
นักวิชาการชำนาญการ
นายสมพงษ์ คงทอง
นายสมพงษ์ คงทอง
นักวิชาการ
นางพนัดดา เทพญา
นางพนัดดา เทพญา
นักวิชาการชำนาญการ
นางสาวเกตุลดา โชติการ
นางสาวเกตุลดา โชติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสาวนงรภัส มณีรัตน์
นางสาวนงรภัส มณีรัตน์
ลูกจ้างของส่วนราชการ
นางรุ่งนภา เดชอรัญ
นางรุ่งนภา เดชอรัญ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย