อาจารย์เทพรัตน์  จันทพันธ์
อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันทักษิณคดีศึกษา