ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผุ้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ-2
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผุ้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์งาน Book Launch Event: How to Make an Entrepreneurial State: Why Innovation Needs Bureaucracy
ประกาศข่าวราชการ
ประชาสัมพันธ์ OR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.
ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรการอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 60
ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้กรอบความร่วมมืองค์การ APSCO ประจำปี พ.ศ.2566
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน
ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการแข่งขัน VU Hackathon 2022
ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนภาคพิเศษ (ช่วง Early Bird) ของโครงการสัมมนาวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเพื่อนำรายได้เป็นทุนดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมคนหูหนวกศรีสะเกษ
บุญสร้างอุโบสถทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัดหนองม่วง จ.บุรีรัมย์
ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก พ.ศ.2565
การคัดเลือกผุู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2566
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
การจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนดครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถและสร้างศาลหลักเมืองประจำอำเภอภูหลวง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2525
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
เชิญชวนส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (CU)
ประชาสัมพันธ์รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น ประจำปี 2022-2023
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
อบรมหลักสูตรอธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ.2565
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลบ่อแดง
ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์สมัครเข้าศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ขอเชิญร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์และแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอความร่วมมือดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2566 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอเชิญเข้าร่วมงานประจำปีสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (OIE Forum) พ.ศ.2565 เรื่อง "Disruptive Change in the New Chance : วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย"
โครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น เรื่อง การใช้งาน Microsoft Word Smart & Techniques เพื่อการจัดทำรายงานอย่างมืออาชีพ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ามหากฐินสามัคคี ประจำปี 2565
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ม.วงษ์ชวลิตกุล
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
แจ้งข่าวข่าวบุญสร้างกำแพงแก้วอุโบสถ วัดหนองม่วง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี
ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 มภร.นครราชสีมา
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2565
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2565
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่าฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10
ขอเชิญร่วมรับฟังข้อมูลกิจกรรม Discovery Piscine โดย 42 Bangkok KMITL
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2565
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2565
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2565
การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง โดย กรมบัญชีกลาง
การจัดนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการ ที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ จังหวัดสงขลา
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2565
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาสมทบทุนกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2565
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมป่าไม้ ประจำปีพุทธศักราช 2565
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์หัวข้อ "รู้งี้...Cyber"
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
งานทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2565 วัดพุทธบูชานิมิต จ.ลพบุรี
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีพุทธศักราช 2565
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2565
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนผู้ป่วยยากไร้ให้โรงพยาบาลขนาดเล็กในจังหวัดสุรินทร์
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
แจ้งย้ายอาคารที่ทำการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมการดูแลต้นไม้ใหญ่ โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชิญร่วมรับฟังข้อมูลกิจกรรม Discovery Piscine โดย 42 Bangkok KMITL
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "พื้นฐานทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" รุ่นที่ 5
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมบุญเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ เพื่อทุนการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565
ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "9 ดนตรี 9 กวี 9 งานศิลป์ฯ ชุด 100 ปี มหาวิทยาลันราชภัฏนครสวรรค์ การสร้างงานศิลป์ในรัชกาลที่ 10"
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ม.ศิลปากร
การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลาง
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์และร่วมสนับสนุนโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022
การฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น - ด้านการบริหารคน (SupTa)"
การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2554
เชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 หลักสูตร "การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design) รุ่นที่ 12"
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 11
ขอเชิญร่วมบูชาเหรียญพระพุทธชินราช รุ่น 100 ปี
กิจกรรม "ประชารัฐรวมใจ สู้ภัยเศรษฐกิจ ชิง ช้อป โชว์ ของดี ของเด่น แดนใต้ @สงขลา"
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น เรื่อง เทคนิคการใช้ Google App
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น หัวข้อเรื่อง Microsoft Excel 2019 เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
ขอเรียนเชิญให้เกียรติรับเชิญเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21
ประชาสัมพันธ์สื่อและความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหลักสูตรการอบรมต่างๆ
การรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ Open Connect Balance เพื่อเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เข้มแข็ง
สัมมนาทางวิชาการ โดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
การสัมมนา เรื่อง "ยุคนี้ต้อง NFT Art: โอกาสสร้างเม็ดเงินและขับเคลื่อน Soft Power ของประเทศ"
ประชาสัมพันธ์โครงการ "ครูชวนวิ่ง" เดิน วิ่ง การกุศลเพื่อน้องๆ ในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล